Smer logo
 

Pomôžte nám zmeniť systém k lepšiemu

pošlite nám svoje podnety alebo nám pomožte získať informácie, ktoré hľadáme

Občianske združenie Daňová reforma a spoločenský rozvoj aktívne prispieva k zlepšeniu daňovej a finančnej správy v Slovenskej republike. Aj vďaka osobnej aktvite nášho zakladateľa Martina Daňa, sme doteraz získali nasledovné

  • odvolanie riaditeľa odboru mimoriadnych kontrôl (daňová polícia) v Prešove
  • prepustenie 23 zamestnancov daňovej správy na podnete korupčného správania
  • odhalenie trestných činnov páchaných zamestnancami Daňového riaditeľstva
  • odhalili sme zamestnanca, ktorý neoprávnene používal akademický titul - Dr. Marcel Novotný
  • odhalienie zamesntnancov, ktorí v pracovných hodinách venovali súkromným aktivitám, alebo zneužívali zverené pracovné prostriedky
  • správcovi dane sme dokázali, že žiadny daňový doklad (faktúra, bloček a pod.) nemusí byť ani opečiatkovaný ani podpísaný
  • správcovi dane sme dokázali, že daňové priznanie nemusí byť podané na predpísanom tlačive
  • vedeniu daňového riaditeľstva sme opravili postup pri vydávaní dodatočných platobných výmerov
  • odhalili sme väzby Ing. Šulaja na riaditeľa Daňového úradu Košice IV
  • odhalili sme, že zamestnanci daňových úradov klamú, aby si uľahčili prácu - v rozpore so zákonom neprijímali daňové priznania iných ako miestne príslušných subjektov

Prečo to robíme?

Lebo už máme dosť bezprávia a drzého správania sa zamestnancov finančných úradov. Je čas, aby pochopili, že sú to sluhovia a nie páni a tak sa majú podľa toho aj správať. Daňová kontrola je konanie, ktoré má čo najmänej subjetky zaťažovať, nemá byť zneužívané za politickými či inými cieľmi a má preverovať len tie skutočnosti, pre ktoré bolo začaté. Boli sme svedkami toho, ako sa daňová kontrola vyúžívala za účelom priemyselnej špionáže alebo konkurenčného boja v rámci verejných súťaži.

Naviac, radoví zamestnanci su často ako roboti bez schopnosti vlastného uvažovania a rozhodovania. Píšu, konajú a robia len to, čo im je prikázané, neraz sa podpisujú pod rozhodnutia, ktoré sú protizákonné lebo vedia, že tým v tomto momente subjektu ublížia, a aj keď bude tento subjekt v konaní pred súdom v budúcnosti úspešný - ich sa zrušujúce rozhodnutie nedotkne ani sa úradníkovi nezmenší majetok, či nebude inak za svoju chybu postihnutý.

Rozhodovať bez zodpovednosti sa úradníkom páči

Odhaľovanie trestného alebo protiprávneho správania zamestnancov finančnej správy si často vyžaduje značné finančné prostriedky. Preto ak aj vy chete prispieť k zlepšeniu fugnovania finančnej správy a máte možnosť prispieť nám finančne, podporte nás tuto.